DOKUMENTACJE I EKSPERTYZY GEOLOGICZNE ORAZ GEOTECHNICZNE

Opinia geotechniczna

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy obiekt budowlany powinien mieć wykonaną Opinię geotechniczną, która odpowiada pierwszej kategorii geotechnicznej, do której należą np.: domy jednorodzinne. Opinię wykonujemy w 3 wariantach cenowych w zależności od ilości dni roboczych na realizacje opracowania. 10 dni: standardowo, 20 dni: minus 6% od ceny netto, 5 dni: plus 24% do ceny netto.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

 • Większe obiekty wymagają wykonania Dokumentacji badań podłoża gruntowego. Zawiera ona wyniki i interpretację przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych oraz sposoby i możliwości posadowienia obiektu budowlanego. W zależności od zakresu badań wykonujemy Dokumentacje badań podłoża gruntowego już od 10 dni roboczych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

 • Dla obiektów tzw. drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych, oraz dla obiektów w trzeciej kategorii geotechnicznej wykonujemy Dokumentację geologiczno-inżynierską (DGI), poprzedzoną wykonaniem Projektu robót geologicznych (PRG) zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze. Zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności wykonania w/w opracowań obowiązuje „ścieżka administracyjna”, w której podane są czasy na zatwierdzenie odpowiednich dokumentów niezależne od nas.
 • Przykładowa etapowość dla wykonania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej: 90-180dni
 • Wykonanie Projektu robót geologicznych (czas wykonania uzależniony jest od dostępności materiałów archiwalnych, otrzymania map do celów projektowych lub opiniodawczych, etc., ustalania kto będzie przedkładał projekt w urzędzie, ewentualne pełnomocnictwo, dokumenty świadczące o władaniu działką przez inwestora). Średnio około 7 dni.
 • Złożenie PRG w Urzędzie (zgodnie z administracyjnym podziałem) i oczekiwanie na decyzję zatwierdzającą. Czas standardowo wynosi 30 dni, jednakże może wydłużyć się jeszcze o kolejne 30 dni.
 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych. Ustawowo minimum 14 dni przed rozpoczęciem.
 • Wykonanie robót geologicznych – prace terenowe. Wykonanie w terminie zgłoszenia. W zależności od zakresu mogą potrwać od kilku godzin do np. kilku miesięcy dla bardzo dużych tematów.
 • Opracowanie wyników badań – przygotowanie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Czas uzależniony od zakresu opracowania. Średnio około 10-14 dni.
 • Złożenie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w Urzędzie celem jej zatwierdzenia. Czas oczekiwania (podobniej jak dla PRG) 30 – 60 dni.

Dokumentacja hydrogeologiczna

 • Wykonujemy Projekty i Dokumentacje hydrogeologiczne dla potrzeb budownictwa. Opracowania podobnie jak PRG i DGI wymagają tzw. „ścieżki administarcyjnej”. Prowadzimy ekspertyzy, które określają warunki hydrogeologiczne w związku z inwestycjami, które mogą negatywnie oddziaływać na wody podziemne.

Ekspertyza geotechniczna warunków gruntowo-wodnych

 • Oferujemy między innymi takie usługi jak badania geotechniczne gruntów i badania geologiczne. Jednym z załączników Ekspertyzy jest: Mapa warunków gruntowych na przypuszczalnej głębokości posadowienia obiektu budowlanego.
 • Stworzone przez nas mapy pozwolą na wybranie najlepszej działki. Jeśli w przeszłości, na badanej działce,  znajdował się obiekt potencjalnie mogący zanieczyścić środowisko lub istnieje podejrzenie, że może występować skażenie gruntu lub wody – należy to zbadać. Współpracujemy z największymi akredytowanymi laboratoriami w Polsce i Europie.

Opinia o warunkach hydrogeologicznych

 • Dla potrzeb przydomowych biologicznych rozsączalni ścieków wykonujemy Opinię o warunkach hydrogeologicznych. – dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.