ROZSĄCZALNIA BIOLOGICZNA

(Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym)

Wykonując jedno wiercenie pod planowaną rozsączalnie można określić jedynie głębokość występowania wody gruntowej, wykonując dwa otwory określamy kierunek spływu. Określenie kierunku płynięcia medium jaki ma być wprowadzony w grunt jest dość istotny planując rozsączalnie niedaleko swojego domu.

Opracujemy Opinię o warunkach hydrogeologicznych

W tym celu wykonamy:

  • wiercenia badawcze (minimum 2 otwory do 3 metrów)
  • pomiar głębokości wody gruntowej (oraz określenie sezonowych wahań poziomu)
  • geodezyjną niwelację punktów badawczych
  • badania laboratoryjne gruntów (analiza wodoprzepuszczalności i uziarnienia)
  • karty dokumentacyjne wykonanych wierceń badawczych
  • część tekstową dokumentacji z komentarzem, wnioskami i zaleceniami.

Do wykonania badań potrzebujemy:

  • Aktualną mapę badanej działki z naniesionymi instalacjami podziemnymi. (prąd, gaz etc.)