Porady geologiczne

Przeważnie cena za opracowanie dokumentacji jest niższa kosztem wykonania mniejszego zakresu wierceń, sondowań i badań laboratoryjnych a w terenie mogą pojawić się osoby niedoświadczone i bez uprawnień. W konsekwencji rozpoznanie geologiczne może okazać się niewystarczające. Sprawdź uprawnienia osób wykonujących badania.

Głębokość rozpoznania oraz konieczność wykonania dodatkowego otworu w terenie określa uprawniony geolog w zależności od zastanych warunków geologicznych. Decyzja o wykonaniu dodatkowego otworu, przegłębieniu planowanych bądź pobraniu dodatkowych próbek do badań laboratoryjnych nie powinno mieć wpływu na ustaloną wcześniej cenę z inwestorem, ma na celu rzetelne przedstawienie warunków geologicznych w Dokumentacji pod którą podpisuje się swoimi uprawnieniami.

Wykonywanie zamiast wierceń tzw. sondowań próbnikiem okienkowym RKS jest metodą dużo tańszą, lecz przy braku doświadczenia operatora wyniki z badań mogą być obarczone błędem wynikającym z samej metodologii (czyli wbijanie próbnika za pomocą młota wyburzeniowego). Zapytaj czym będą wykonywane badania gruntu.

Firmy geotechniczne i geologiczne zarabiają również na ekspertyzach określających przyczyny spękań budynków czy zalania lub zawilgocenia ścian bądź piwnic.

Przed zakupem działki

Okazjonalna cena za działkę budowlaną w zamieszkałej okolicy powinna wzbudzić czujność na to co kryje się pod powierzchnią terenu.

Pod powierzchnią terenu może znajdować się gruz, śmieci lub grunty organiczne. Na takim gruncie nie można bezpośrednio posadowić obiektu budowlanego. Należy go wywieźć, wymienić na grunt nośny, który należy odpowiednio zagęścić. Można również zastosować tzw. posadowienie pośrednie na palach lub na studniach. Wszystkie metody są bardzo kosztowne i niejednokrotnie przewyższają wartość planowanej inwestycji.

Jeśli teren jest podmokły lub w okresie suchym można zaobserwować ślady po stagnującej wodzie, może zaistnieć konieczność podniesienia i zdrenowania całego terenu oraz znalezienia miejsca na odprowadzenie zdrenowanej wody. Nie zawsze istnieje możliwość znalezienia sposobu na ekonomicznie opłacalne odprowadzenie wody.

Wyniki z Ekspertyzy geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych wykonanej dla dużej działki budowlanej przed zakupem z powodzeniem mogą być wykorzystane do wyboru miejsca, sposobu posadowienia czy możliwości podpiwniczenia planowanej inwestycji.

Przed rozpoczęciem budowy

Nie da się dobrze zaprojektować fundamentów jeśli się nie wie na jakim gruncie ma stanąć dom. W przypadku braku badań gruntu projektuje się albo przezbrojone fundamenty, wykorzystując więcej stali i betonu co znacząco wpływa na finalny koszt wykonania fundamentów, albo fundamenty o zbyt małych rozmiarach, co w połączeniu ze złymi warunkami gruntowymi może doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji całego budynku.

Koszt wykonania uszczelnienia czy wzmacniania gruntu dla istniejącego już budynku niejednokrotnie przekracza jego wartość.

W zależności od warunków wodno-gruntowych dobierany jest typ izolacji i sposób zabezpieczenia budynku przed wodą gruntową i opadową. Prace budowlane przeważnie prowadzone są w okresach suchych, uprzednie zbadanie poziomu wody i określenie jej sezonowych wahań czy przepuszczalności gruntów pozwoli zapobiec zawilgoceniu murów i piwnic. Dysponując bogatym archiwum z wykonywanych prac na danym obszarze można dokładniej oszacować wahania wody gruntowej. Wiedza o głębokości występowania wody gruntowej w poprzednich latach pozwoli w przyszłości zapobiec sezonowemu podmakaniu fundamentów.

Gdy działka budowlana jest podmokła lub nie ma możliwości odprowadzenia wody opadowej z dachu poza działkę rozwiązaniem może być wywiercenie studni chłonnej. W tym celu należy najpierw wykonać wiercenia badawcze i pobrać grunt do badań wodoprzepuszczalności w laboratorium.

Po wykonaniu wkopów pod fundamenty warto sprawdzić grunt czy jego stan jest zgodny z tym przyjętym w projekcie budowlanym. Opady deszczu czy wysoka temperatura odsłoniętego gruntu w wykopie mogą wpłynąć negatywnie na jego parametry. Na tym etapie jeszcze można uzyskać poradę co zmienić, by uniknąć niepotrzebnych kosztów. Kolejną sprawą jest zbadanie zagęszczenia zasypu pod posadzkę. Aby w przyszłości posadzka nie „wisiała w powietrzu” lub się nie obniżyła, zasypka powinna być zagęszczana warstwami, odpowiednim materiałem o optymalnej wilgotności. Tak zwanym odbiorem dna wykopu oraz sprawdzeniem stanu zagęszczenia gruntu zajmuje się geolog prowadząc nadzór geologiczny / geotechniczny budowy.

Przy wykonywaniu badań pod planowaną przydomową oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym jednocześnie z wykonywaniem badań pod budynek można zmniejszyć koszt wykonanych razem dokumentacji. Wykorzystując do interpretacji rozpoznanie podłoża pod planowanym obiektem oraz w miejscu planowanej rozsączalni z powodzeniem można dokładniej określić warunki gruntowo-wodne czy kierunek spływu wody gruntowej na badanym terenie.

Należy pamiętać, że pod Opinią o warunkach hydrogeologicznych powinna podpisać się osoba z uprawnieniami hydrogeologicznymi kategorii IV lub V.